Regulamin sklepu

Regulamin

 §1. Oferta sklepu internetowego, kontakt 

 1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta 24 miesiące.
 3. Wszystkie produkty pochodzą od polskiego producenta Konsmetal i dostarczane są w oryginalnych opakowaniach.
 4. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są bezpośrednio na terenie całego kraju w terminie 21 dni od dokonania oględzin u Nabywcy wyrobu przez przedstawiciela serwisu Konsmetal Concept S.A.
 5. Nabywca może kontaktować się ze sklepem Konsmetal w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@konsmetal.pl oraz pisemnie na adres: Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica, a także telefonicznie pod numerem tel: +48 600 960 504 w godz. 8-16 w dni robocze (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).

 §2. Strony transakcji, definicje 

Kupującym w sklepie internetowym Konsmetal, znajdującym się na stronie sklep.konsmetal.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.

Sprzedającym jest SZG Sp. z o o  z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 4, 00-217 Warszawa zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848491, będąca właścicielem sklepu internetowego Konsmetal (sklep.konsmetal.pl), zwana dalej Konsmetal, Punktu Odbioru Punkt Odbioru – KONSMETAL - ul. Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica.

 1. Konsument– osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Towar– produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 3. Firma kurierska– przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu towaru do Nabywcy na zlecenie oraz koszt sklepu Konsmetal
 4. Anulowanie zamówienia– oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 5. Kontakt ze sklepem Konsmetal odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego, bądź telefonicznie pod numerem infolinii: +48 600 960 504 (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora), a także pisemnie pod adresem Dział Sprzedaży Internetowej Konsmetal ul. Konwiktorska 4 , 00-217 Warszawa.
 6. Użytkownik– zarejestrowany Nabywca posiadający konto w sklepie internetowym Konsmetal
 7. Serwis– sklep internetowy Konsmetal prowadzony pod adresem sklep.konsmetal.pl
 8. Regulamin– niniejszy Regulamin.
 9. Konto Użytkownika– miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 10. Cookies– pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 §3. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument, są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Konsmetal może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Konsmetal. oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.
 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Konsmetal może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 4. Konsmetal może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości  co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g., należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Konsmetal  zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
 3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 4. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 §4. Zamówienia 

 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do "Koszyka" i klikając przycisk "Złóż zamówienie". Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Potwierdzam zakup”.
 2. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to 10 000 zł. 
 3. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą sklepu Konsmetal. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu Konsmetal pocztą elektroniczną dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem Konsmetal Automatyczne mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest potwierdzeniem dostępności zamówionego Towaru i nie może być traktowane jako zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Nabywca może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 6. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nie odebraniu w przypadku, gdy towar jest pełnowartościowy, Nabywca ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu Konsmetal.
 7. W przypadku anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez Konsmetal oferta przestaje wiązać.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany w zamówieniu adres e-mail, w którym informuje Nabywcę o przybliżonym terminie dostawy.
 9. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, sklep Konsmetal Concept S.A. może anulować zamówienie w terminie 14 dni od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
 10. Koszty dostawy ponosi odbiorca przesyłki tj. użytkownik zamawiający produkt
 11. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 12. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 13. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp. Termin realizacji zamówienia w przypadku Towarów dostępnych w sklepie Konsmetal, zazwyczaj nie przekracza 28 dni roboczych.
 14. Sklep Konsmetal zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 15. Konsmetal nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu.

 §5. Sposób i termin zapłaty 

 1. Przelew– przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Pobranie– płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.
 3. PayU– płatność kartą płatniczą bądź e-przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Koszt dodatkowy za płatność w kanale elektronicznym wynosi 1% wartości zakupionych Towarów.

 §6. Odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres bok@konsmetal.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres Dział Sprzedaży Internetowej Konsmetal ul. Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica
 1. Konsmetal niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar na adres Konsmetal ul. Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Konsmetal, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres: KONSMETAL Dział Reklamacji, ul. Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Konsmetal w stanie niezniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Konsmetal, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Konsmetal dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsmetal nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsmetal nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 §7. Gwarancje i reklamacje 

 1. Konsmetal ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Produkty oferowane w sklepie Konsmetal posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.
 3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 4. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie do wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. opis wady Towaru,
  4. datę zakupu,
  5. protokół szkody,
  6. zdjęcia uszkodzenia towaru
 1. W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza reklamacyjnego. Nieskorzystanie z formularza nie wpływa negatywnie na prawa Konsumenta.
 2. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Konsmetal niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 3. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: bok@konsmetal.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: +48 600 960 504 w godz. 8-16.
 5. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 6. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
 7. Konsument po odebraniu Towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 8. Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu Konsmetal
 9. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po wydaniu Towaru sklep Konsmetal Concept S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

 §8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca – SZG Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848491

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) rozumieniu RODO jest Sprzedający.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@konsmetal.pl
 2. Dane osobowe Kupującego (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
 4. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 5. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności https://www.konsmetal.pl/polityka-prywatnosci
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
 11. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
 12. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
 13. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
 14. W zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
 15. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 
 16. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO. 
 17. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14, należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iodo@konsmetal.pl
 18. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies: https://www.konsmetal.pl/polityka-prywatnosci

 §9. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. KONSMETAL informuje, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 3. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sprzedający powiadomi  zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
  4. aktywny interpretator JavaScript.
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w zakładce polityka prywatności.
 2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl
 3. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl