Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

sklep.konsmetal.pl

 

Postanowienia wstępne, kontakt ze Sklepem

 1. Sklep internetowy Konsmetal dostępny pod adresem internetowym sklep.konsmetal.pl (dalej jako „Sklep”) prowadzony jest przez spółkę pod firmą Konsmetal - SZG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848491, NIP: 5213900210,
  REGON: 381036706 (dalej jako „Sprzedający”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta 24 miesiące.
 5. Wszystkie Towary pochodzą od polskiego producenta Konsmetal i dostarczane są w oryginalnych opakowaniach.
 6. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są bezpośrednio na terenie całego kraju w terminie 21 dni od dokonania oględzin u Kupującego Towaru przez przedstawiciela serwisu Sprzedającego.
 7. Kupujący może kontaktować się ze Sklepem w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@konsmetal.pl; oraz
  2. pisemnie na adres: Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica; a także
  3. telefonicznie pod numerem tel.: +48 600 960 504 w godz. 8-16 w dni robocze (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).

 

Definicje 

 1. Anulowanie Zamówienia– oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed dostarczeniem Produktu złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie;
 2. Cookies– pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika;
 3. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający tworzenie Konta;
 4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 5. Konto – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. dokonywanie Zamówień, śledzenie stanu realizacji Zamówień, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych itp.;
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;
 8. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 9. Kurier – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu towaru do Kupującego na zlecenie oraz koszt Sprzedającego;
 10. Punkt Odbioru – KONSMETAL, ul. Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica;
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 14. Towar – rzecz ruchoma w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu;
 16. Ustawa o Prawa Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287)
 17. Użytkownik – podmiot posiadający Konto w Sklepie;
 18. Zamówienie – oświadczenie Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.

 

Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto.
 2. Kupujący może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji Zamówienia.
 3. Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument, są to:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj);
  3. numer telefonu.
 1. Jeżeli Formularz Rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych Produktów należy podać:
  1. firmę;
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
  3. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj);
  4. imię i nazwisko osoby do kontaktu;
  5. numer telefonu.
 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Kupującego i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12 poniżej.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki otrzymania statusu Użytkownika;
  2. dane zawarte w Formularzu Rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w Formularzu Rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.
 4. Sprzedający może również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika;
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości  co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt vii, należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego  zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.
 3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 4. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 

Zamówienia 

 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty „Do Koszyka" i klikając przycisk "Złóż zamówienie". Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Potwierdzam zakup”.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to 10 000 zł.  
 4. W celu sprawdzenia dostępności Produktu należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą Sklepu. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres. Obsługa Sklepu określi przybliżony termin realizacji Zamówienia, dostępność Produktu oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania Zamówienia.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika Sklepu pocztą elektroniczną dostępności zamówionego Produktu, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Automatyczne mailowe potwierdzenie złożenia Zamówienia nie jest potwierdzeniem dostępności zamówionego Produktu i nie może być traktowane jako zawarcie Umowy Sprzedaży.
 6. Kupujący może anulować każde Zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu.
 7. W przypadku Anulowania Zamówienia (dotyczy wszystkich Zamówień) po jego wysłaniu i jego nieodebraniu w przypadku, gdy Produkt jest pełnowartościowy, Kupujący ponosi koszty dostawy Produktu i zwrotu do Sklepu, za wyjątkiem Kupującego będącego Konsumentem, dla którego w takiej sytuacji będą miały zastosowanie postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta dot. odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku Anulowania Zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego oferta przestaje wiązać.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany w zamówieniu adres e-mail, w którym informuje Konsumenta o przybliżonym terminie dostawy.
 10. Jeżeli Kupujący nie odbierze Produktu pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, Sklep może anulować Zamówienie w terminie 14 dni od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Produktu.
 11. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 12. Kurier nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 31 kg.
 13. Paczki o wadze do 31 kg, Kurier wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 14. Transport Towaru nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp. Termin realizacji Zamówienia w przypadku Towarów dostępnych w Sklepie, zazwyczaj nie przekracza 28 dni roboczych.
 15. Sklep zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Kupujący zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację Zamówienia na nowych warunkach. Kupującemu przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.

 

Sposób i termin zapłaty oraz dostawy

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. odbiór osobisty pod adresem: Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica;
  2. Kurier.
 2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem – przedpłata na konto bankowe Sprzedającego, przed wysyłką Produktu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. płatność za pobraniem – płatność gotówką Kurierowi przy odbiorze Produktu. Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadki innych opłat. Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 11 000 PLN brutto wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli przy nadaniu jednej lub wielu przesyłek łączne kwoty pobrania (wraz z kosztami przesyłki) przekroczą 6 500 PLN, Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do dokonania odbioru w Punkcie Obsługi Klienta DHL;
 • PayU– płatność kartą płatniczą bądź e-przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Koszt dodatkowy za płatność w kanale elektronicznym wynosi 1% wartości zakupionych Towarów.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

Odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, Nabywca będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej, przy czym bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w szczególności z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta – wysłanego dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail na adres bok@konsmetal.pl;
  2. w formie pisemnej na adres: KONSMETAL Dział Sprzedaży Internetowej,
   ul. Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na wskazany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego; oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów przesyłki);
 • kosztów zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter towary te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towaryy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towary.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, tj. nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedającego, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres: KONSMETAL Dział Sprzedaży Internetowej,
  Olsztyńska 24, 13-100 Nidzica.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Reklamacja 

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Produktu w stanie wolnym od wad.
 2. Towar jest dostarczany przez Kuriera w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Produkty oferowane przez Sprzedającego posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.
 3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę Sklepu.
 4. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie do wykonania Umowy Sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady Produktu Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer zamówienia;
 • opis wady Towaru;
 1. datę zakupu;
 2. protokół szkody;
 3. zdjęcia uszkodzenia Towaru.
 1. W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza reklamacyjnego. Nieskorzystanie z formularza nie wpływa negatywnie na prawa Konsumenta.
 2. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 3. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: bok@konsmetal.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: +48 600 960 504 w godz. 8-16.
 5. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 6. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
 7. Konsument po odebraniu Towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 8. Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt Sprzedającego.
 9. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po wydaniu Towaru Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

 

Zasady montażu produktu na zlecenie Kupującego

 1. Kupujący może skorzystać z odpłatnego montażu produktu w miejscu wskazanym przez Klienta.
 2. Zamówienie montażu można złożyć dodając opcję "Montaż produktu u Klienta" bezpośrednio na stronie produktu.
 3. Koszt montażu jest podany na stronie produktu.
 4. Sprzedający po wysłaniu zamówionego produktu do Klienta kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów oraz terminu montażu.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem, Sprzedawca będzie oczekiwał na informacje od Kupującego odnośnie szczegółów oraz terminu montażu. Kupujący może kontaktować się, wysyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@konsmetal.pl lub telefonicznie na nr. +48 600 960 504
 6. Miejsce montażu wskazane przez Kupującego powinno być wybrane w sposób umożliwiający przykotwienie urządzenia do podłoża (odpowiednia nośność posadzki, możliwość wykonania otworów montażowych w posadzce) i/lub przykotwienia urządzenia do ściany (możliwość wykonania otworów montażowych w ścianie), tak by stalowy łącznik rozporowy (kotwa) został osadzony w podłożu na głębokość nie mniejszą niż 130mm, w betonie min. C12/15.
 7. Usługę montażu wykonuje Serwis Konsmetal lub Serwis Dystrybutora produktów Konsmetal. 
 8. Serwis montażowy dokonuje montażu w dni robocze w terminie ustalonym wcześniej z Klientem.
 9. Usługa montażu obejmuje montaż produktu po podłoża i/lub ściany za pomocą kotew
 10. Usługa montażu nie obejmuje wniesienia produktu do miejsca w pomieszczeniu przeznaczonego na montaż, usunięcia opakowań z produktu, utylizacji bądź zagospodarowania opakowań, a także jakichkolwiek prac budowlanych, które okażą się niezbędne dla prawidłowego lub zgodnego z oczekiwaniami Klienta montażu produktu.
 11. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od standardowego zakresu usługi montażu, niezależnie od etapu na którym pojawi się konieczność modyfikacji
  pierwotnych ustaleń przez Zleceniodawcę, serwis wykonujący usługę montażu może:
  a) wstrzymać się z wykonywaniem usługi montażu do czasu wprowadzenia przez Klienta niezbędnych modyfikacji podłoża, pomieszczenia lub wykonania niezbędnych prac budowlanych(bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla sprzedającego usługę);
  lub
  b) wstrzymać się z wykonaniem usługi Montażu do czasu zaakceptowania przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia należnego z uwagi na odstępstwa od standardowego zakresu Montażu (bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla sprzedającego usługę);
  lub
  c) zaniechać wykonania usługi Montażu (bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla sprzedającego usługę).
 12. Kupujący w dniu montażu powinien dysponować odpowiednimi kotwami, niezbędnymi do montażu urządzenia. W przypadku, gdy Klient nie dokonał zakupu kotew i poinformują o tym sprzedawcę, kotwy odpłatnie zostaną dostarczone przez serwis montujący.
 13. Sprzedający ma prawo odmówić Montażu w przypadku stwierdzonych u Klienta przeszkód natury technicznej, organizacyjnej, itp., oraz niemożności zamontowania Produktu zgodnie z oczekiwaniami Klienta z uwagi na rodzaj podłoża, do którego Produkt miałby zostać przytwierdzony.

 

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego oraz Użytkownika jest Sprzedający (dalej jako „Administrator”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@konsmetal.pl
 3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 5. Kupujący oraz Użytkownik mogą wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego Zamówienia.
 6. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Sprzedający może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Użytkownika, dostarczenia Zamówienia Kupującemu, wystawienia faktury Kupującemu, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy przez Kupującego. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Sprzedającego zgodnie z Polityką Prywatności https://www.konsmetal.pl/polityka-prywatnosci.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
  1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
  2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
  3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
  4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika.
 1. Użytkownik oraz Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 
 2. Użytkownikowi oraz Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO. 
 3. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14, należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iodo@konsmetal.pl.
 4. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik oraz Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Sprzedającemu świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Sprzedającego na stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies: https://www.konsmetal.pl/polityka-prywatnosci.

 

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Sprzedający informuje, że Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 3. O  każdej  zmianie  Regulaminu Sprzedający powiadomi Kupujących poprzez wiadomość e-mail wraz z informacją o prawie wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
 • rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
 1. aktywny interpretator JavaScript.
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w zakładce polityka prywatności.
 2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: gov.pl.
 3. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 4. Internetowe rozstrzyganie sporów: ec.europa.eu/consumers/odr e-mail: m.sikora@konsmetal.pl

 

Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2020 r.

 
 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu sklepu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na wskazany adres e-mail, informacje o kolejnych etapach jego realizacji. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować także telefonicznie. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl